opos logo

                                                                 logo fumh OP

 

Oposicions Ensenyament

INTERVENCIÓ (PRESENTACIÓ I DEBAT) DAVANT DEL TRIBUNAL Mòdul 4

La part B) de la primera prova consisteix en la preparació d’una unitat didàctica; l’exposició oral de la programació i la UD i un breu debat amb el tribunal. Per a la preparació de la UD l'aspirant disposa d’una hora en la qual pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú i pot elaborar un guió que no pot excedir d'un foli.

Intervenció davant del tribunal

L'aspirant disposa d'un període màxim de 45 minuts: 20 minuts per a la defensa oral de la programació; 20 minuts per a l'exposició oral de la unitat didàctica i, si escau, 5 minuts per al debat amb el tribunal.

Inscripcions

de l'1 al 17 de març a https://inscripcions.opos.cat/

Preu

230€. Opositors vinculats al programa Opos.cat
430€ Opositors sense vinculació a Opos.cat

En què consisteix el Mòdul 4?

El mòdul 4 s’articula en:

A.- Una sessió presencial de 3 hores en gran grup dedicada a l’anàlisi dels elements a tenir en compte en la intervenció davant del tribunal.
B.- Dues sessions presencials en grup reduït de 5 hores, de simulació de la presentació de la programació i la Unitat Didàctica i del debat amb el tribunal.
C.- Una sessió presencial en gran grup de 3 hores, com a darrer acompanyament (informacions, darrers consells i suport emocional), la setmana immediatament anterior a la realització de la prova.

Què és el mòdul 4? Díptic

Dates i llocs de realització

Formació de formadors

La formació de formadors per a la presentació de la programació i defensa de la UD davant el tribunal es duu a terme en diverses fases que es detallen al document

Formació de formadors